AIS E-waste

จำนวน E-Waste ที่เก็บได้

ชิ้น

ดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

กิโลกรัมคาร์บอนสมมูลย์

เทียบเท่ากับต้นไม้ขนาดใหญ่

ต้น

*ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเวลา1ปี

แหล่งที่มาของการคำนวนค่า CO2 : โครงการจุฬารักษ์โลก l Update ยอด E- Waste ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564