AIS E-waste

จำนวนขยะที่เก็บได้

0

ชิ้น

ค่า CO² ลดลง

0

กิโลกรัมคาร์บอนสมมูลย์

จำนวนขยะที่เก็บได้

0

ชิ้น

ค่า CO² ลดลง

0

กิโลกรัมคาร์บอนสมมูลย์

แหล่งที่มาของการคำนวนค่า CO² : โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก | Update ยอด E-Waste ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563

กระบวนการกำจัด e-waste