AIS E-waste

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

ปลูกฝังเมล็ดพันธุ์

เราทุกคนสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ ด้วยการปลูกฝังจิตสํานึกให้กับลูกหลานของเรา
ที่จะเติบโตเป็นต้นกล้า และคอยส่งต่อเมล็ดพันธุ์ที่ดีงามต่อไป

4 ธันวาคม ‘วันสิ่งแวดล้อมไทย’
AIS ขอร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการอาสารับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 5 ประเภท
ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต แบตเตอรี่มือถือ พาวเวอร์แบงก์ สายชาร์จ และ หูฟัง

โดยสามารถนํามาทิ้ง ณ จุดรับทิ้ง E-Waste ได้ที่ AIS Shop AIS Telewiz ที่ทําการไปรษณีย์
ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล มหาวิทยาลัย อาคารชุดและคอนโด รวมกว่า 2,400 จุด ทั่วประเทศ

Recent Post

Close Menu