AIS E-waste

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

ปัญหาจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Waste ปัญหาใหญ่ที่หลายคนมองข้าม

ปัญหาจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Waste ปัญหาใหญ่ที่หลายคนมองข้าม เพราะอาจไม่รู้!
งั้นมารู้จักกันผ่านวิดีโอ E-Waste 101 นี้กันได้เลย!

เพื่อให้สังคมของเราไร้ E-Waste ทุกคนสามารถนำมาทิ้งได้ที่จุดทิ้ง E-Waste ของ AIS
กว่า 1,800 จุดทั่วประเทศได้ที่ https://ewastethailand.com/en/drop-point-en/

Recent Post

Close Menu